Jest to wartość wyrastająca z powszechnego prawa rozwoju.

Z prawa rozwoju wynika zasada przechodzenia rzeczy od prostoty do złożoności w trwałym związku przyczynowym.

Prawo rozwoju cechują cztery własności :

  1. niepowtarzalność zdarzeń, czyli różnorodność, czyli postać istnienia,

  2. nieodwracalność kierunku, czyli konieczność, czyli warunek istnienia,

  3. ciągłość stopniowania, czyli postęp, czyli poziom istnienia,

  4. jedność kształtowania, czyli współdziałanie, czyli cel istnienia.

W wymiarze ludzkim wymienione właściwości stanowią podłoże czynności psychicznych zwanych rozumem :

  1. postać istnienia niesie możliwość postrzegania,

  2. warunek istnienia niesie możliwość stwarzania,

  3. poziom istnienia niesie możliwość dążenia,

  4. cel istnienia niesie możliwość poznania.

Akt odbierania rzeczywistości rozumem pozwolił na ujęcie jej w procesie uczenia, tworzenia i sądzenia, w formie uświadomionych informacji (wiadomości).

Przyrost informacji, czyli wiedza, pozwala na coraz głębsze przeżywanie i przetwarzanie prawidłowości wszechświata.

Wprowadź swoją  przedsiębiorczość na Thunder Access News.
 
Raportowanie na podstawie Przymierze Polskie - Idea, Struktura, Działanie - Warszawa 1991 - Praca zbiorowa
Korekta pojęć przez członka Rady Koordynacyjnej.

SYSTEM ŻYCIA - Poziom człowieka

 

System życia to próba odtworzenia pierwotnych i głównych praw warunkujących powstanie i utrzymanie życia.

Objęcie wszystkich przejawów życia jednym, spójnym systemem wynika z obiektywnie istniejących związków wykluczających mechaniczną hierarchizację.

System życia należałoby przedstawić jako rodzaj hologramu, odzwierciedlającego w każdym przekroju historię rozwoju życia – od pierwszych jego przejawów, aż do obecnej chwili.

Przyjęta graficzna forma w sposób uproszczony pokazuje złożoność systemu, a w szczególności istotę stosunku Bóg – Stworzenie, wskutek niemożliwości wymiarowania transcendencji i imannencji tego stosunku.

Pojęcia « Bóg w Stworzeniu » i « Stworzenie w Bogu » wskazują na jednakową wagę zjawisk małych i dużych, części i ich zbioru, albowiem związek ilości z jakością nie jest związkiem prostym i absolutnym, lecz wypadkową zmiennych oddziaływań czasoprzestrzeni.

Twierdzę, że jest wypadkową zmiennych oddziaływań związku przyczynowo-skutkowego występującego w dualiźmie  falowo-korpuskularnym czasoprzestrzeni.

Prawa podstawowe (antynomie) zostały rozmieszczone wzdłuż wewnętrznej i zewnętrznej linii obwodu.

Terminy do nich prostopadłe opisują główne wartości człowieka, pozostałe stanowią składowe tych wartości.

Obszar za obwodem wypełnia fraktalochaos*

*Fraktalochaos to dwuaspektowe zjawisko (w przestrzeni i czasie) spontanicznego rozpadu (rozkładu), rozproszenia, zmienności i ogólności złożonych i ciągłych układów materialnych. Jako jeden z granicznych stanów Wszechświata wraz z czasoprzestrzenią tworzy superpozycję (złożenie) ustalającą warunki istnienia każdego bytu.

System życia można nazwać jednolitym systemem życia, ponieważ zawiera możliwość przezwyciężenia pozornej sprzeczności między fizycznym a biologicznym opisem przyrody.

Byłaby to płaszczyzna zbliżenia z jednolitą teorią czasoprzestrzeni Adama Wiśniewskiego-Snerga, opublikowaną w 1990 r.

Właściwą przekładnię mogłyby spełniać antynomiczne pary praw jako system homeostatów ustalających poziom i granice akcji życia, a manifestujący swoją obecność (po redukcji do pojęć fizyki i chemii) jako zjawisko rezonansu (czy mezomerii) materialnej struktury wszechświata.

Wprowadź swoją  przedsiębiorczość na Thunder Access News.
 
Raportowanie na podstawie Przymierze Polskie - Idea, Struktura, Działanie - Warszawa 1991 - Praca zbiorowa
Korekta pojęć przez członka Rady Koordynacyjnej.

Jeżeli przyjmiemy, że termin wartość” określa siłę ciągnącą człowieka ku samostanowieniu, czyli poziomu samoorganizacji, to wszystko, co zwiększa tę siłę, staje się „dobrem”, zaś to co ją rozprasza „złem”.

W związku z tym człowiek dążąc do szczęścia powinien zawsze swoje działania kierować w stronę zwiększania „dobra”.

Jeśli tak się nie dzieje, to z powodu braku lub błędnej wiedzy, lub odwróconej skali uczuć(radość z cofania się życia).

Walka „dobra” ze „złem” zachodząca w granicach ludzkiej psychiki przez ludzkie czyny uzewnętrznia się, zyskując nowy wymiar. 

Jej wynik to równość w zamęcie lub różnorodność w ładzie.

Człowiek, jako byt ustawicznie wartościujący swoje otoczenie, zawsze był skłonny do umieszczania tych wartości w porządku hierarchicznym. 

Wielość ludzkich doświadczeń, ich niepowtarzalność, powodowała, że jeśli po tysiącleciachzbiór wartości stał się uniwersalnym dorobkiem narodowych kultur, to jednak ich hierarchia tworzyła i tworzy różne modele.

Walki jednostek, grup społecznych, narodów to efekt nie tylko różnicy interpretacji świata, to także wynik chęci narzucenia siłą „jedynie słusznego” porządku. 

Ruch autonomiczny,  jako skupiający przeciwstawne częstokroć tendencje, nie może ich nie dostrzegać, a tym bardziej zwalczać. 

Musi umieć w tej mozaice postaw odczytać zagubiony sens wspólnego życia.

Dlatego też jako naczelne przyjmujemy te wartości, których porzucenie godziłoby we wszystkie pozostałe, a tym samym w istnienie autonomicznego organizmu

Nie ustawiamy ich też w stałym hierarchicznym porządku, wiedząc, iż świat wartości wynika z naszego życia i tak jak ono tworzy plastyczny, rozwijający się system, w którym części składowe są jednakowo ważne.

Wprowadź swoją  przedsiębiorczość na Thunder Access News.
 
Raportowanie na podstawie Przymierze Polskie - Idea, Struktura, Działanie - Warszawa 1991 - Praca zbiorowa
Korekta pojęć przez członka Rady Koordynacyjnej.

To jest przykładowy wpis na blogu.

Po zalogowaniu się do witryny (łącze Logowanie autora po prawej stronie na dole) możliwa będzie edycja wszystkich przykładowych treści istniejących już w witrynie, a także dodawanie nowych artykułów i zakładek.

Jak dodawać i modyfikować artykuły, najszybciej przekonasz się, gdy spróbujesz. Zobaczysz także, że można dostosować treści witryny na różne sposoby.

Śmiało, niczego nie zepsujesz!