Ród,  to mikrospołeczeństwo  tworzące własną wielokrotnością łańcuch Przymierza 'Patron". To jednocześnie nieodzowne zaplecze Modułu, programujące i testujące jego pracę.
Specyficzna struktura Rodu wynika z wymogu całościowego obiegu informacji, jednakże w warstwie kierowniczej przypomina tradycyjne, partyjne rozwiązania.
 
Przedstawiony na rysunku poniżej ukazuje  podstawową strukturę Rodu działającego na szczeblu gminy (dzielnicy).
Najważniejszą cechą omawianego modelu jest pełna niepodległość poszczególnych Rodów, sterowanych wyłącznie przez własne kierownictwa.
Zatem Ród to ogólnonarodowe, zdecentralizowane, polityczne ugrupowania, pełniące na własnych terenach (gminach, dzielnicach) rolę niezawisłych gospodarzy.
Obszary ich działania to jakby ideowe ojczyzny małych, narodowych wspólnot.
Czynnikiem koordynującym jest tylko i wyłącznie przyjęty przez wszystkie Rody system wartości (objaśniony w Naukowej Akademii Informacji) i Wiec Informacyjny zwany dalej "TAN" czyli instytucja pozwalająca (za pośrednictwem Modułów) na korzystanie ze zbiorowej informacji.
Zakaz udziału w TAN jest jednoznaczny z uznaniem danego Rodu (i jego Modułu) przez pozostałych uczestników za zwyrodniały, tzn. niszczący podstawowe dla ogółu wartości.
Suma działań poszczególnych rodo-modułowych jednostek, to budowa zrębów przyszłego ustroju narodowładztwa- Rządów Autonomicznych.
 
Funkcjonowanie organizacji rodowej przedstawiamy poprzez:
 
1) Ogólny opis działania Rodu.
 
a)relacje między członkami Rodu,
b)członkowie i ich podział (mianowanie i odwoływanie),
c) władza i ich kompetencje,
d) System Zaufania,
e) Wola Rodu,
f) System Wyborczy,
 
2) Działanie organizacji rodowej w etapie pierwotnym, stadia rozwoju (planowany przebieg)
3) Naukowa Akademia Informacji" NAI.
4)Zalety i wady przyjętej formy organizacji.
 
UWAGA: Stosowany w tekście termin Rodu jest tożsamy znaczeniowo z podstawową jednostką organizacji przymierza "Patron".
 
 
 

1. Ogólny opis działania Rodu

a. Relacje między członkami Rodu.

Ponieważ w naszym rozwiązaniu wzajemne oddziaływanie członków Rodu w decydyjącym stopniu przyczynia się do kształtowania bieżącej polityki organizacji, od niego rozpoczynamy niniejszy rozdział.
Na wstępie wyjaśniamy, że umownie przyjęliśmy dla początkowej fazy skalę ok. 400 osób.
Najmniejsza, nominalna grupa w Rodzie tworzy dziesiątkę.
Z jej wielokrotności wynika zgrupowanie największe – Setka.
Przyrastanie w czasie Dziesiątek i Setek pozwoli na sformułowanie kilkutysięcznej organizacji, czyli jednostki podstawowej Przymierza „Patron”.
Dziesiątka jest to wspólnota składająca się z minimum 10 osób, lecz nie przekraczająca liczby 20.
Przekroczenie tej drugiej granicy daje podstawę do utworzenia (przez odział) następnej dziesiątki.
Należy podkreślić, że tak jak u wszystkich naturalnych wspólnot, proces wzrostu grupy odbywa się na zasadzie swobodnej, międzyludzkiej kooptacji i jest wynikiem odczuwania duchowego pokrewieństwa.
Jego istnienie lub brak mogą poświadczyć tylko zainteresowane osoby.
Każda Dziesiątka wybiera spośród siebie 2 osoby, które od tej pory stanowią jej reprezentację.
Otrzymują one nazwę dziesiętników.
Zaznaczamy, że wszystkie Dziesiątki są równe względem praw i obowiązków.
Gdy liczba Dziesiątek przekroczy 10, tworzy się pion łączności, czyli Sektor Rodu, a zgrupowanie przyjmuje nazwę Setki.
Wraz z Setką zostaje powiołany, nadzorujący dziesiętników i reprezentujący ich przed Zarządem setnik.
Rysunek wzorcowy przedstawia cztery Setki przedzielone czterema sektorami: A,B,C,D i dziesięcioma Obwodami koncentrycznie ułożonych dziesiątek.
Przyjęty tu rozkład obiegu informacji nosi cechy dwóch systemów:
gwiazdy (skupienie informacji w centrum np. Naukowa Akademia Informacji.
i kraty (rozproszenie informacji w strukturze np. Wiec informacyjny TAN.
Tak zorganizowana łączność pozwala na wielokrotne sprawdzanie informacji i przyspieszanie jej obiegu we wszystkich możliwych kierunkach, przy jednoczesnym zachowaniu czytelnych adresów nadania i odbioru.
Każda Dziesiątka żyje własnym, wspólnotowym życiem.
Jej poszczególne spotkania odbywają się na ogół w trakcie telekonferencji w wirtualnym pokoju konferencyjnym i dotyczą istotnych dla Dziesiątki spraw.

Na cyklicznych spotkaniach z setnikami (obowiązek setników np. prowadzenie prezentacji - w trakcie takiego spotkania może być przeprowadzona prezentacja programu partnerskiego, który Patronuje dana setka jak np. ActionConnexion, OxyTree czy Moja woda życia.) w obradach Sektora, dziesiętnicy są jedynymi przedstawicielami poszczególnych Dziesiątek mającymi prawo zadawania wcześniej ustalonych na spotkaniach dziesiątek pytań do setników – prezenterów.
Rysunek wzorcowy pokazuje, że zasada podwójnej reprezentacji pozwala na wymianę informacji w dwóch przyległych Sektorach, z dwoma różnymi setnikami. 
W ten sposób uzyskujemy pożądany, informacyjny obiektywizm i wykluczamy zjawisko fałszerstwa, czy innej manipulacji.
Efekt ścierania się wpływów (praktyczna dwuwładza dla każdej Setki), to wykształcenie trudnej sztuki kompromisu.
Obrady Sektora mają za zadanie:
wymianę informacji między każdą Dziesiątką a odpowiednim setnikiem, Zarządem i Modułem (dla obiegu w pionie),
przekazywanie setnikom członkowskich składek i konkursowych prognoz,
ocenę bieżącej polityki Rodu,
przekazywanie decyzji poszczególnych Dziesiątek w sprawie stopnia ich dalszego zaufania dla pracy Zarządu Rodu i Modułu oraz w kwestiach związanych z sądem partyjnym, czyli Wolą Rodu,
przekazywanie korespondencji między Dziesiątkami w celu przesłania po Obwodach (dla obiegu w poziomie).

Aby obrady Sektorów przebiegały sprawnie, przyjmujemy zasadę, że postulaty, prognozy i decyzje, tak jak pozostała korespondencja, sformułowane są na piśmie w formie mapy myśli.
W toku spotkania następuje wymiana materiałów między uczestnikami o potwierdzenie otrzymania bądź zbycia przekazu.
Najwyższy poziom władzy w Rodzie (poza Wolą Rodu) stanowi Zarząd Rodu.
W jego cyklicznych posiedzeniach uczestniczą (jako łącznicy na prawach doradców) setnicy.
Wszelkie rozstrzygnięcia tego zespołu są wiążące dla całego Rodu, zaś dla Modułu przyjmują postać zaleceń.
Szczegółowe kompetencje przedstawicieli wszystkich poziomów władzy zostaną omówione w podrozdziale pt. „Władze i ich kompetencje”, tutaj wymienimy jedynie z nazwy stanowiska w Zarządzie Rodu.
Są to:

 • przewodniczący,
 • inspirator,
 • skarbnik,
 • kustosz (archiwista).


W zależności od stosowanego systemu wyłaniania władz (patrz podrozdział „System wyborczy” ) przedstawiciele Zarządu mogą posiadać, bądź nie, tzw. uczniów – sekretarzy, będących z listy kandydatami na następców czyli tzw. stażystów TAN.

 
 
Raportowanie na podstawie Przymierze Polskie - Idea, Struktura, Działanie - Warszawa 1991 - Praca zbiorowa

Podstawowym celem SIMP jest intensyfikacja polityki informacyjnej, przy jednoczesnym unikaniu błędów zarysowanych w rozdziale II.

Jego organizacja to wyniki wieloletniej analizy przyczyn zwyrodnień dotychczasowych struktur informacyjnych.

Badając proces powstawania takich struktur doszliśmy do wniosku, iż pierwszym chorobliwym objawem partyjnego organizamu jest zakłócenie obiegu informacji wśród członków.

Polega to na przenikaniu z zewnątrz fałszywych wiadomości przy współudziale zainteresowanych manipulacją koteryjnych ugrupowań.

Ilustruje to poniższy schemat:

 
 

Ponieważ, jak wynika z rysunku, zakłócenie właściwego obiegu informacji następuje już w pierwszym etapie działalności (przy rozszerzaniu grupy inicjującej), wszelkie próby naprawy, przy zachowaniu reguł tradycyjnego modelu partyjnego, należy uznać za z gruntu nieudane.

Powstaje wobec tego problem, w jaki sposób zachować w dojrzałej strukturze politycznej swobodny dostęp do informacji.

Jest rzeczą jasną, że nie występuje on w żadnej, obserwowanej w życiu wieloosobowej i powszechnej grupie ludzkiej.

Wręcz przeciwnie, otaczający nas świat charakteryzuje się informacyjnym chaosem; swoistym zalewem nie uporządkowanych hierarchicznie i niemożliwych do sprawdzenia wiadomości.

Przedstawiony przez nas System Informacyjnej Polityki Modularnej (SIMP) jest odpowiedzią na informacyjny szum współczesnego świata.

Spełnia on wymagania wysoce sprawnych ośrodków

 • wychwytywania,
 • przetwarzania i
 • upowszechniania informacji.

Dzięki segmentowej strukturze rozpad któregoś z ogniw nie pociąga za sobą degradacji całości.

Wielokrotność sprzężeń z otoczeniem pozwala, za pośrednictwem Wiecu Informacyjnego, na skupienie informacji w obszerną wiedzę o tym, co się dzieje i co dziać się może.

Zjawisko zawłaszczania i fałszowania informacji, nie znajdując oparcia w organizacji nowego systemu, zostaje sprowadzone do swoich naturalnych, marginalnych rozmiarów.

Raportowanie na podstawie Przymierze Polskie - Idea, Struktura, Działanie - Warszawa 1991 - Praca zbiorowa

Jak wykazała wieloletnia praktyka, podstawowych błędów w funkcjonowaniu klasycznej, politycznej organizacji nie da się wykluczyć na drodze większej lub mniejszej demokratyzacji jej życia.

Konieczna jest tu radykalna zmiana wyobrażeń na temat struktury ciał zorganizowanych, a w szczególności nowa koncepcja władzy.

Opracowana przez nas organizacja – Przymierze  - ma charakter segmentowo-terytorialny.

Stworzona została z wielości podwójnych zgrupowań:

tradycyjnych o nazwie – Ród – odzwierciedlającego dawny, hierarchiczny porządek i

aparatu zwanego Modułem – zbudowanego na modelu żywego organizmu w jego cybernetycznej interpretacji.

Mamy więc do czynienia z podziałem partii na strukturę zasadniczą (Ród), stanowiącą zaplecze kadrowe i czynnik testujący, jako wyraz społecznej reakcji na realizację programu, oraz strukturę nowej generacji (Moduł), będącą wysoce zorganizowanym zespołem, wyspecjalizowanym w zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji, w ramach zleconej przez Ród polityki.

Wzajemny stosunek tych podstawowych ugrupowań Przymierza  ilustruje schemat:

 

Rys. nr 3 - Struktura ogólna Przymierza

Proces rozwoju Przymierza  zawiera się w trzech stadiach:

 1. stan podkrytyczny

 2. stan krytyczny

 3. reakcja łańcuchowa

W trzecim stadium przewidujemy pokrycie się dualnych jednostek Przymierza  z rejonami rządowej administracji.

Ich koordynację zapewni instytucja Wiecu Informacyjnego, jako prosta suma sprzężeń poszczególnych modułowych struktur.

Schemat obiegi informacji w podstawowej jednostce Stowarzyszenia Przymierze  - w organizacji

 

Rys. nr 4 - System obiegu informacji

Przymierze "Patron"-

to śmiałe spojrzenie w nadchodzącą przyszłość, w której sposób życia wyznaczają inne niż obecnie reguły.


Określi je walka między piewcami globalizmu (to jest wszelkiej maści internacjonałem) a zwolennikami suwerennych, jednonarodowych państw. 
Przymierze w tej walce wystąpi z nową siłą - informatycznie zorganizowanym wiecem, czyli Systemem Polityki Modularnej (SPM).
Takim pierwszym modułem w praktyce jest Stowarzyszenie w organizacji "PATRON". 
Koncepcja takiego Stowarzyszenia jest zawarta na stronie- kliknij TUTAJ
SPM to taktyka prowadząca do ustroju autonomicznych, wielowarstwowych uzgodnień, w którym prawdziwa informacja (wiadomość) będzie dostępna w równym stopniu dla każdego członka.
Tworząc sieć głębokiego rozprzestrzeniania informacji, porzucimy prymitywną, polityczną łączność na tradycyjnych portalach społecznościowych. 
Sprawimy, że przyszłe socjopole (opinia publiczna) staną się wyrazem rzeczywistych dążeń milionów ludzi, a nie jak dotychczas wytworem sterowanej przez koterie rządowe zbiorowej sugestii.
Albowiem naród nie jest źródłem władzy wysychającym między wyborami, to wieczysty podmiot sprawczy, to naturalny władca tej ziemi.
Przymierze chce przybliżyć chwilę, w której ideę narodowładztwa ucieleśni odpowiednia przebudowa prawa i instytucji autonomicznych. 
Odwrócenie piramidy społecznej tak, aby jednostka widziała i czuła cały naród, to zabieg niezwykle trudny i w dziejach ludzkości bez precedensu.

Wymaga on nie tylko technicznych rozwiązań, lecz przede wszystkim wykształcenia w narodzie kultury informacji.
Dlatego też przyjmujemy wieloetapowy proces przekształceń, przechodząc stopniowo od szczegółu do ogółu. 
Tym szczegółem jest właśnie "PATRON" - organizacja o zasięgu krajowym, lecz strukturze segmentowo-terytorialnej.
Pozbawiona centralnego kierownictwa, lecz koordynująca składową działalność w ramach Wiecu Informacyjnego odbywającego się nieustannie na platformie społeczno-informacyjnej TAN - Thunder Access News.

 

Moduły to podstawowe i zarazem główne jednostki, to samosterowne zgrupowania, z których każde nadzoruje określony teren, nie mniejszy jednak od rejonów rządowej administracji ogólnej.

Jednostka podstawowa składa się z Rodu i aparatu zwanego Modułem.

Między Rodem a Modułem zachodzi rodzaj gry, której zasady wyjaśnia dalszy opis.
Ród i Moduł tworzą układ komplementarny (dopełniający się) i bez siebie nie mogą funkcjonować.
Na taki właśnie schemat organizacji złożyły się niżej wymienione zachowania społeczne:
 1. psychiczna skłonność do biernego i czynnego uczestnictwa w grach i innych zjawiskach ludycznych,
 2. pragnienie szybkiego dostępu do szukanej informacji,
 3. pragnienie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania,
 4. moralne odczucie wyższości prawdy nad kłamstwem,
 5. dążność do zachowania możliwie dużej samodzielności w myśleniu i działaniu,
 6. psychiczna potrzeba odczuwania własnej wartości w elitarnej grupie,
 7. skłonność do głoszenia i słuchania przepowiedni.
Wzmiankowana już wcześniej gra zachodząca między uczestnikami rodo-modułowej struktury sprowadza się do nieustannego konkursu premiującego zaszczytnymi stanowiskami niezwykle ważną w polityce zdolność przewidywania zdarzeń, czyli stawiania prognoz, czyli wieszczenia.
Przywracając tej skłonności ludzkiego ducha jej starą, prasłowiańską nazwę, pragniemy przypomnieć wysoką pozycję każdego wieszcza (wieszczbiarza) w naszej polskiej tradycji.
Uważamy, że naturalna skłonność przewidywania, pozwalająca Wielkim Polakom odnosić liczne zwycięstwa, w zawiłych, dziejowych zmaganiach uległa osłabieniu. 
Wiemy, że jej wskrzeszenie to warunek dalszych, rzeczywistych osiągnięć na drodze ku zespolonej, narodowej jaźni, to wreszcie odrzucenie niesławnej, od Średniowiecza przypisanej nam postawy: "Mądry Polak po szkodzie".

 

Raportowanie na podstawie Przymierze Polskie - Idea, Struktura, Działanie - Warszawa 1991 - Praca zbiorowa

Korekta autorska.