SYSTEM ŻYCIA - Poziom człowieka

 

System życia to próba odtworzenia pierwotnych i głównych praw warunkujących powstanie i utrzymanie życia.

Objęcie wszystkich przejawów życia jednym, spójnym systemem wynika z obiektywnie istniejących związków wykluczających mechaniczną hierarchizację.

System życia należałoby przedstawić jako rodzaj hologramu, odzwierciedlającego w każdym przekroju historię rozwoju życia – od pierwszych jego przejawów, aż do obecnej chwili.

Przyjęta graficzna forma w sposób uproszczony pokazuje złożoność systemu, a w szczególności istotę stosunku Bóg – Stworzenie, wskutek niemożliwości wymiarowania transcendencji i imannencji tego stosunku.

Pojęcia « Bóg w Stworzeniu » i « Stworzenie w Bogu » wskazują na jednakową wagę zjawisk małych i dużych, części i ich zbioru, albowiem związek ilości z jakością nie jest związkiem prostym i absolutnym, lecz wypadkową zmiennych oddziaływań czasoprzestrzeni.

Twierdzę, że jest wypadkową zmiennych oddziaływań związku przyczynowo-skutkowego występującego w dualiźmie  falowo-korpuskularnym czasoprzestrzeni.

Prawa podstawowe (antynomie) zostały rozmieszczone wzdłuż wewnętrznej i zewnętrznej linii obwodu.

Terminy do nich prostopadłe opisują główne wartości człowieka, pozostałe stanowią składowe tych wartości.

Obszar za obwodem wypełnia fraktalochaos*

*Fraktalochaos to dwuaspektowe zjawisko (w przestrzeni i czasie) spontanicznego rozpadu (rozkładu), rozproszenia, zmienności i ogólności złożonych i ciągłych układów materialnych. Jako jeden z granicznych stanów Wszechświata wraz z czasoprzestrzenią tworzy superpozycję (złożenie) ustalającą warunki istnienia każdego bytu.

System życia można nazwać jednolitym systemem życia, ponieważ zawiera możliwość przezwyciężenia pozornej sprzeczności między fizycznym a biologicznym opisem przyrody.

Byłaby to płaszczyzna zbliżenia z jednolitą teorią czasoprzestrzeni Adama Wiśniewskiego-Snerga, opublikowaną w 1990 r.

Właściwą przekładnię mogłyby spełniać antynomiczne pary praw jako system homeostatów ustalających poziom i granice akcji życia, a manifestujący swoją obecność (po redukcji do pojęć fizyki i chemii) jako zjawisko rezonansu (czy mezomerii) materialnej struktury wszechświata.

Wprowadź swoją  przedsiębiorczość na Thunder Access News.
 
Raportowanie na podstawie Przymierze Polskie - Idea, Struktura, Działanie - Warszawa 1991 - Praca zbiorowa
Korekta pojęć przez członka Rady Koordynacyjnej.