OU-Grupa Ustaleń

Grupa ta zajmuje się badaniem Modułu jako całości, a także jego poszczególnych oddziałów, sprawdzając czy ich decyzje nie naruszają zasad formułowanych w kursie NAI - Naukowej Akademii Informacji.

Głównym zadaniem Zespołu OU jest opracowanie dokumentów pozwalających, w sposób legalny - zgodnie z prawodawstwem danego kraju, Modułowi Przymierza "Patron"uzyskać status Agenta WymianyVirtaCoinPlus, w swoim środowisku lokalnym.

Spełnia się tym samym postulat uczestnictwa liberalnej demokracji w społecznej gospodarce rynkowej zgodnej z interesem informacyjnym tej społeczności.

 

Moja grupa polskojęzyczna, która pracuje nad aktualnymi sprawami Stowarzyszenia "Patron"-  w organizacji może kontaktować się ze mną poprzez adres

https://web.telegram.org/#/im?p=@patron

Praca w Module jest płatna i opłacana miesięcznie przez Grupę ustaleń, (OU), która zleca Grupie skarbowej (OS) opłacenie abonamentu w wysokości przysługującej utrzymaniu przez członka statusu Reportera, Starszego Reportera lub Senior Reportera.

 

Relacja, Grupa Ustaleń (OU) – Grupa Skarbowa (OS)

OU otrzymuje w równych odstępach czasowych sprawozdania (dotyczące aktywów i pasywów) od OS.

OU może się również zwrócić do Grupy Gospodarczej z żądaniem przedstawienia aktualnych zysków.

Znając stan kasy OU zatwierdza plany wchodzące do realizacji, określając przy tym proporcje środków rozdzielanych na poszczególne oddziały Grupy Wykonawczej.

Tak więc wzajemny stosunek OU i OS polega na:

  • wysyłaniu cyklicznych bilansów z OS do OU,

  • wysyłaniu zleceń wypłat z OU do OS,

  • okresowej kontroli gospodarki poszczególnych oddziałów.

 

Relacja, Grupa Ustaleń (OU) – Bank Zaufania

 

Instytucja Banku Zaufania służy cyklicznemu (np. co miesiąc) sprawdzaniu stopnia zaufania członków Rodu do aktualnego zespołu pracowników Modułu.

W okresie przejściowym czynnikiem kontrolnym będzie ankieta wypełniana przez członków Rodu, a mająca charakter ogólnej dla całego Modułu punktacji.

Wysokość tej punktacji decyduje o przedłużeniu umowy-zlecenia na następny okres z pracownikami Modułu.

Lista zbiorcza ankiety przesłana za pośrednictwem Banku Zaufania do OU sygnalizuje (w wypadku braku dopuszczalnego, najmniejszego poparcia) konieczność wnikliwej kontroli pracy poszczególnych oddziałów przez OU i szybką (do następnej ankiety) korektę lub zmianę polityki.

Brak poprawy otwiera proces wymiany kadr.Ponowna praca w Module byłych funkcjonariuszy zaczyna się od najniższych stanowisk.

Właściwy system sprawdzania zaufania uproszczą i przyspieszą odpowiednie rozwiązania techniczne, np. tablice prognostyczne i urządzenia mobilne.

 

Raportowanie na podstawie Przymierze Polskie - Idea, Struktura, Działanie - Warszawa 1991 - Praca zbiorowa