Relacja, Grupa Ustaleń (OU) – Grupa Skarbowa (OS)

 

OU otrzymuje w równych odstępach czasowych sprawozdania (dotyczące aktywów i pasywów) od OS.

OU może się również zwrócić do Grupy Gospodarczej z żądaniem przedstawienia aktualnych zysków.

Znając stan kasy OU zatwierdza plany wchodzące do realizacji, określając przy tym proporcje środków rozdzielanych na poszczególne oddziały Grupy Wykonawczej.

Tak więc wzajemny stosunek OU i OS polega na:

wysyłaniu cyklicznych bilansów z OS do OU,

wysyłaniu zleceń wypłat z OU do OS,

okresowej kontroli gospodarki poszczególnych oddziałów.

 

Relacja, Oddział Ustaleń (OU) – Oddział Skarbowy (OS)

 

OU otrzymuje w równych odstępach czasowych sprawozdania (dotyczące aktywów i pasywów) osd OS.

OU może się również zwrócić do Oddziału Gospodarczego z żądaniem przedstawienia aktualnych zysków.

Znając stan kasy OU zatwierdza plany wchodzace do realizacji, określając przy tym proporcje środków rozdzielanych na poszczególne działy Oddziału Wykonawczego.

Tak więc wzajemny stosunek OU iOS polega na:

  • wysyłaniu cyklicznych bilansów z OS do OU,

  • wysyłaniu zleceń wypłat z OU do OS,

  • okresowej kontroli gospodarki poszczególnych oddziałów.

 

Relacja, Grupa Skarbowa (OS) – Grupa Wykonawcza (OW)

 

OS przekazuje pieniadze do działów OW (na zlecenie Grupy Ustaleń) i przyjmuje rozliczenia z wykonywanych akcji.

OS ma prawo interwencji w wypadku stwierdzenia defraudacji bądź niegospodarności.

OS przyjmuje wnioski OW o dofinansowanie i rozpatruje je wraz z Grupą Ustaleń.

 

 

Relacja Grupa Skarbowa (OS) – Grupa Gospodarcza (OG)

 

OS posiada prawo kredytowania różnych działań gospodarczych OG, a także innych poza Modułem.

Polityka inwestycyjna OS w zasadniczym stopniu decyduje o wysokości kapitału obrotowego i zyskach całego Modułu.

OS wolne środki może także lokować na rynku papierów wartościowych np. cryptowaluty XVP.

 

W pierwszej fazie współpracy zewnętrznej OS współpracuje z portalem moc 3 do kwadratu tak długo aż nawiąże prawdziwą współpracę w strukturze tej spółdzielni – co jest głównym zadaniem OS.

 

OS wspiera partnerów Przymierza 'Patron”, którzy rejestrują się na platformę moc 3 do kwadratu z adresu poniżej i klikinij TUTAJ

 

https://powerof3squared.com/?u=jankra

 

Relacja, Grupa Ustaleń (OU) – Bank Zaufania

 

Instytucja Banku Zaufania służy cyklicznemu (np. co miesiąc) sprawdzaniu stopnia zaufania członków Rodu do aktualnego zespołu pracowników Modułu.

W okresie przejściowym czynnikiem kontrolnym będzie ankieta wypełniana przez członków Rodu, a mająca charakter ogólnej dla całego Modułu punktacji.

Wysokość tej punktacji decyduje o przedłużeniu umowy-zlecenia na następny okres z pracownikami Modułu.

Lista zbiorcza ankiety przesłana za pośrednictwem Banku Zaufania do OU sygnalizuje (w wypadku braku dopuszczalnego, najmniejszego poparcia) konieczność wnikliwej kontroli pracy poszczególnych oddziałów przez OU i szybką (do następnej ankiety) korektę lub zmianę polityki.

Brak poprawy otwiera proces wymiany kadr.Ponowna praca w Module byłych funkcjonariuszy zaczyna się od najniższych stanowisk.

Właściwy system sprawdzania zaufania uproszczą i przyspieszą odpowiednie rozwiązania techniczne, np. tablice prognostyczne i urządzenia mobilne

KOMENTARZ

Cybernetyczne podejście do tzw. partyjnego aparatu, wprowadzenie w nim odpowiedzialności zbiorowej i postawienie funkcjonariuszy przed bezpośrednim, członkowskim arbitrażem to zabieg zupełnie nowatorki.

Jednakże takie rozwiązanie pozwala na wyjście z kręgu zakulisowych machinacji.

Dzięki janym regułom gry Moduł staje się osrodkiem wykształcającym wśród uczestników wysoką kulturę informacji i jednocześnie uczącym zespołowej pracy przy formułowaniu decyzji.

Moduł jest instytucją standardową (jako struktura Przymierza „Patron”) i unikatową w sensie programu partyjnego.

Jego oryginalne, pamięciowe zbiory (archiwum) mogą być dowolnie poszerzane (Wiec Informacyjny na Thunder Access News), zwiększając tym samym obszar ekspansji i skuteczność długofalowej strategii.

Przez ludzi uczestniczących w tej zabawie Moduł staje się „biologcznym komputerem” spełniającym każde zadanie stawiane mu przez członków Rodu.

Przedstawiony wzorzec organizacji posiada również twierdzenie filozoficzne, które można udowodnić w religijnym postępowaniu dowodowym co jest podstawowym zadaniem modułu jako całości.

 

Przyjmujemy, że celem narodu jest szukanie własnego rozumienia Dzieła Stworzenia za pomocą Systemu Polityki Modularnej jako drogi zbliżającej ku społeczeństwu autonomicznemu realizującemu zaspokojenie najważniejszej potrzeby w życiu człowiek tj. samostanowienia.

 

Wiedza taka jest godna każdej społeczności, która będzie w stanie osiągnąć ten cel.

 

Jest to komórka przeznaczona do działań na pierwszej linii stykająca się z polityką w codziennym wydaniu.

Jest oddziałem składającym się z autonomicznych, choć współdziałających działów.

W skład OW wchodzą:

  • dział ochrony, zajmujący się zapewnieniem bezpieczeństwa partii jako całości oraz jej poszczególnym członkom,

  • dział kontrwywiadu, penetrujący środowisko Modułu w celu wykrywania agentów wrogich ugrupowań,

  • dział propagandy, zajmujący się wydawaniem stałej, partyjnej prasy, druków ulotnych, oświadczeń, referatów itp.,

  • dział inspiracji, zajmujący się przekształceniem otoczenia Modułu w przyszły ustój Rządów Autonomicznych,

  • inne działy, stworzone pod presją potrzeb Przymierza "Patron" jak np. dział brokerski ThunderWorth 

OW otrzymuje stałe rozkazy z Grupy Współzależności, rozlicza się z wydatków z Grupą Skarbową.

Reasumując OW jest zgrupowaniem zawodowych działaczy politycznych, reprezentujących w różnych sferach interesy Przymierza.

Raportowanie na podstawie Przymierze Polskie - Idea, Struktura, Działanie - Warszawa 1991 - Praca zbiorowa
OG - Jest to najmniej związany z całością Modułu element, stanowiący jego finansowe zaplecze.
Przewidujemy, że przyjmie on postać spółdzielni socjalnej, w której jedną stroną będzie Przymierze ze swoimi udziałami.
Granice działalności OG wytycza NAI - Naukowa Akademia Infromacji.
Rozliczenia procentowe zysku następują na drodze doraźnie zawieranych (lecz kontrolowanych przez Oddział Skarbowy) umów.
OG jest zobowiązany utrzymywać stały kontakt z Oddziałem Skarbowym, informując go o swoich aktualnych zamierzeniach.
  
Raportowanie na podstawie Przymierze Polskie - Idea, Struktura, Działanie - Warszawa 1991 - Praca zbiorowa

Oddział Skarbowy (OS) trzyma pieczę nad finansami Modułu. 

OS w pierwszym etapie Przymierza - Patron stanowi grupa założycielska, która organizuje się w ramach Stowarzyszenia zwykłego.
Dokumenty do założenia stowarzyszenia zwykłego w swoim miejscu zamieszkania znajdziesz aktualnie na stronie
  

OS na bieżąco prowadzi również dokładną dokumentację posiadanych zasobów.

Do przesyłania zasobów finansowych do OS używamy procesora CIRCLE, który jest globalny i bezkosztowy.

Link do rejestracji, kliknij TUTAJ 

Relacja, Grupa Skarbowa (OS) – Grupa Wykonawcza (OW)

OS przekazuje pieniądze do działów OW (na zlecenie Grupy Ustaleń) i przyjmuje rozliczenia z wykonywanych akcji.

OS ma prawo interwencji w wypadku stwierdzenia defraudacji bądź niegospodarności.

OS przyjmuje wnioski OW o dofinansowanie i rozpatruje je wraz z Grupą Ustaleń.

Relacja Grupa Skarbowa (OS) – Grupa Gospodarcza (OG)

OS posiada prawo kredytowania różnych działań gospodarczych OG, a także innych poza Modułem.

Polityka inwestycyjna OS w zasadniczym stopniu decyduje o wysokości kapitału obrotowego i zyskach całego Modułu.

 

Raportowanie na podstawie Przymierze Polskie - Idea, Struktura, Działanie - Warszawa 1991 - Praca zbiorowa